Bulat Okudzhava

Poems by Bulat Okudzhava

1959

1960

1970

1988

1989

in spanish

Bulat Okudzhava (español)

1988