Daniil Kharms

Poems by Daniil Kharms

1928

1930

1931

1933

1934

1936

1937

1939