Mirra Lokhvitskaya

Mirra Lokhvitskaya

in ukrainian

Мірра Лохвицька (українська)