Autograph of Vasily Zhukovsky

Vasily Zhukovsky. Vengeance
Vasily Zhukovsky. Vengeance