Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Vernal Waters
Fyodor Tyutchev. Vernal Waters