Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. The first leaf
Fyodor Tyutchev. The first leaf