Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Sad night creeps...
Fyodor Tyutchev. Sad night creeps...