Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Quiet evening, late in summer...
Fyodor Tyutchev. Quiet evening, late in summer...