Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Evening
Fyodor Tyutchev. Evening