Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. December 14th., 1825
Fyodor Tyutchev. December 14th., 1825