Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Cicero
Fyodor Tyutchev. Cicero