Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Blue-grey mingling...
Fyodor Tyutchev. Blue-grey mingling...