Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Look at the coppice!..
Fyodor Tyutchev. Look at the coppice!..