Autograph of Fyodor Tyutchev

Fyodor Tyutchev. Longing, desires still ravage...
Fyodor Tyutchev. Longing, desires still ravage...